Zapytania ofertowe w Katedrze Obróbki Plastycznej i Metrologii

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia
22-10-2019

Termin składania ofert
29-10-2019

Numer ogłoszenia
11IR-02/10/2019

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty prosimy składać osobiście, pocztą w zamkniętych kopertach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego, tj.:
Politechnika Wrocławska
Katedra Obróbki Plastycznej i Metrologii
ul. Łukasiewicza 7-9
50-371 Wrocław
bud. B-9, pok. 307
e-mail: adam.orlowski@pwr.edu.pl

w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu tj. od dnia 22 października 2019 r. i będą one przyjmowane do dnia 29 października 2019 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Wybór Wykonawcy nastąpi po dniu 29 października 2019 r. w oparciu o oferty złożone w formie pisemnej lub przesłane e-mailem w terminie określonym w niniejszym zapytaniu. Decyzja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona w Bazie Konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
adam.orlowski@pwr.edu.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Adam Orłowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
71 3202610

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa urządzenia pomiarowego do budowy stanowiska do crash-testów na potrzeby realizacji projektu.
Adres dostawy:
Politechnika Wrocławska
Katedra Obróbki Plastycznej i Metrologii
ul. Łukasiewicza 7-9
50-371 Wrocław
bud. B-9, hala na parterze

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia:
Wyposażenie prototypu stanowiska do crash-testów w urządzenie pomiarowe zapewniające wykonanie i archiwizację pomiarów sił i przemieszczeń podczas dynamicznego odkształcania słupka B w związku z realizacją projektu pod nazwą „Opracowanie technologii tłoczenia słupka B ze stopów aluminium serii 7xxx”, w ramach programu: „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020”.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa urządzenia pomiarowego opartego na systemie pomiarowym czasu rzeczywistego firmy National Instruments NI cRIO-9014 (znajdującego się w posiadaniu Zamawiającego) zapewniającego archiwizację danych pomiarowych.
System pomiarowy cRIO-9014 ma zostać rozbudowany o kartę termopar (NI-9212, 782975-01) wraz z wtyczką, wtyczkę (SH37F-P-4; 778620-04) do posiadanej przez Zamawiającego karty tensometrycznej, kartę czterech wejść analogowych napięciowych o częstotliwości próbkowania 1MHz, kartę czterech wejść w standardzie RS485/RS422 (NI-9871; 779892-02), kartę pomiarową NI9234 (779680-01).
Urządzenie ma zostać wykonane w trwałej obudowie o wymiarach nie większych niż (DxSxW 540x440x290mm) z wyprowadzonymi na zewnątrz gniazdami umożliwiającymi podłączenie 4 czujników tensometrycznych (wtyczka 10 pin.), 8 termopar (gniazda termoparowe) oraz czujników:
1) FT-5308 PW-200 firmy Spais,
2) RL26BAS050C30F firmy Renishaw,
3) M7L/200-1110616 firmy MEL,
4) indukcyjny położenia podłączony do karty CLIF AE501,
5) CL-16U; 200kN firmy ZEPWN,
6) CL-16; 1000kN firmy ZEPWN,
7) CL14; 100kN firmy ZEPWN,
8) piezoelektryczny poprzez przetwornik 482C firmy PCB Piezotronics,
9) MS45.06-0M firmy RSF Elektronik.

Urządzenie ma umożliwiać podłączenie i rejestrowanie jednocześnie sygnałów z dwóch czujników siły (poz.5, 6, 7), jednego czujnika drogi (poz. 3 i 4) optycznego lub indukcyjnego, jednego czujnika magnetycznego drogi (poz.9). W skład urządzenia pomiarowego ma wchodzić zainstalowany wewnątrz wspomnianej wyżej obudowy komputer PC typu notebook (ekran 14'' matowy, procesor I5 co najmniej drugiej generacji, RAM 8GB, dysk 256 GB SSD, system operacyjny Windows 10 Professional) z zainstalowanym oprogramowaniem pomiarowym w środowisku LabView (licencja LabView dostarczana przez Zamawiającego).
Oprogramowanie pomiarowe do archiwizacji mierzonych sygnałów z kart pomiarowych musi być napisane w środowisku LabView. Dane pomiarowe mają zostać zapisane na dysku komputera, w formacie CSV, automatycznie po zakończeniu pomiaru. Napisany program pomiarowy w środowisku LabView ma zostać dostarczony w formie otwartoźródłowej (edytowalnej). Oprogramowanie musi posiadać możliwość konfigurowania poszczególnych kanałów pomiarowych. Ponieważ musimy mieć możliwość rejestracji danych w zagadnieniach statycznych i dynamicznych wymagane jest aby program miał np. 4 zakresy pomiarowe: statyczny czas ponad 1h, pomiar do 1h, pomiar do 10 min, pomiary dynamiczne poniżej 1min. Należy opisać, co poszczególne kanały rejestrują. W oprogramowaniu mają być zdefiniowane (na liście rozwijalnej) wyspecyfikowane powyżej czujniki z zadanymi wartościami domyślnymi ustawień karty pomiarowej i częstotliwości próbkowania. Oprogramowanie ma również umożliwiać ręczną zmianę wymienionych nastaw dostępną dla zaawansowanych użytkowników. W przypadku termopar na liście rozwijalnej ma znajdować się rodzaj termopary z przypisanymi domyślnymi wartościami czułości, dla czujników siły wybór wzmocnienia sygnału oraz możliwość wykonania skalowania czujnika (z użyciem maszyn wytrzymałościowych i dodatkowych mierników). Dla indukcyjnych czujników drogi możliwość ustawienia wzmocnienia oraz zerowania położenia. Dla piezoelektrycznych czujników siły ustawienia wzmocnienia sygnału oraz możliwość jego wyzerowania. Program archiwizujący dane na poszczególnych kanałach musi mieć możliwość konfiguracji częstotliwości zapisywania danych do pliku domyślnie: 10Hz jeśli wybieramy statyczny czas pomiaru, jeśli do 1h - 100Hz, jeśli do 10 min - 1000Hz, w badaniach dynamicznych 50kHz. Operator musi mieć możliwość ustawienia swoich częstotliwości zapisywania danych do pliku.
Po podłączeniu czujników i odpowiednim skonfigurowaniu w oprogramowaniu podczas pomiaru należy zapisywać jedynie te kanały, które zostały zdefiniowane w oprogramowaniu. Wraz z urządzeniem ma zostać dostarczony kompletny schemat elektryczny w formacie dwg i pdf oraz instrukcja obsługi.

Kod CPV
38540000-2

Nazwa kodu CPV
Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia:
Dostawa powinna zostać zrealizowana najpóźniej do 16.12.2019

Załączniki:
Załącznik nr 1 - oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu w/w warunku poprzez oświadczenie, o którym mowa w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie:
Znajomość układu pomiarowego National Instruments cRIO oraz środowiska programistycznego LabView. Wiedza i doświadczenie w zakresie pomiarów dynamicznych oraz teorii sygnałów.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu w/w warunku poprzez oświadczenie, o którym mowa w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu w/w warunku poprzez oświadczenie, o którym mowa w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu w/w warunku poprzez oświadczenie, o którym mowa w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki:
Dostawa będzie realizowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Ocena oferty:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT:

Kryterium wyboru Dostawcy - największa liczba punktów
• Cena (C) (maksymalna ilość punktów) - 60 pkt (60 %)
Sposób oceny wg wzoru
najniższa cena oferty netto
C = ----------------------------------------- x 60 pkt
cena oferty badanej netto

• Termin dostawy (D) (maksymalna ilość punktów) - 40 pkt (40%)
Sposób oceny:
· termin dostawy od 1 do 21 dni – 40 pkt - (40%)
· termin dostawy od 22 do 28 dni – 30 pkt - (30%)
· termin dostawy od 29 do 35 dni – 10 pkt - (10%)
· termin dostawy powyżej 35 dni – 0 pkt - (0%)

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + D
gdzie:
• L – całkowita liczba punktów,
• C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
• D – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”.
Załącznik nr 1 - oświadczenie o braku powiązań ->

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy ->
Załączniki (w pliku skompresowanym) do pobrania ->