Oprogramowanie do symulacji procesów obróbki plastycznej metodą elementów skończonych
Uniwersalny program do obliczeń nieliniowych i kontaktowych z zakresu mechaniki, mechaniki płynów, termodynamiki, akustyki, elektrostatyki. Umożliwia on analizy statyczne, dynamiczne i termiczne dla modeli ciała elasto-plastycznego lub sztywno-plastycznego. Wyposażony jest w pełni automatyczną analizę zjawisk kontaktowych. Wyposażony jest w środowisko graficzne MSC.Mentat służące do przygotowania i wizualizacji obliczeń. Wykorzystywany jest do symulacji procesów obróbki plastycznej blach oraz procesów objętościowych.
Pre- i post- procesor przygotowujący plik danych do programów MES, umożliwiający użytkownikowi konstrukcje modelu, tj. geometrii, siatki, materiał, warunki brzegowe i obciążenia, a następnie utworzenie zadania. Posiada moduły do przeprowadzania analizy procesów strukturalnych, termicznych.
Program do obliczeń numerycznych MES stosowany do symulacji złożonych problemów inżynierskich, od prostej analizy liniowej do silnie nieliniowych zagadnień.
Program do obliczeń zagadnień dynamicznych silnie nieliniowych zjawisk dynamicznych. Stosowany jest wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość dynamicznej odpowiedzi ciał stałych, złożonych struktur (symulacje, zderzenia obiektów, symulacje procesów plastycznego formowania itp.).
Program do obliczeń zagadnień dotyczących wy­trzy­ma­ło­ści zmę­cze­nio­wej ni­sko i wy­so­ko­cy­klo­wej. Umoż­li­wia szyb­kie i do­kład­ne prze­wi­dy­wa­nie jak dłu­go dany pro­dukt wy­trwa w da­nej kom­bi­na­cji w za­leż­no­ści od cza­su lub czę­sto­tli­wo­ści ob­cią­że­nia, oraz opty­ma­li­za­cję wagi i kształ­tu pro­duk­tów.
Uniwersalny program do symulacji złożonych problemów inżynierskich, od prostej analizy liniowej do silnie nieliniowych zagadnień: statyki liniowej i nieliniowej, analizy obciążeń dynamicznych, przewodnictwa cieplnego, sprężonych zjawisk termicznych i elektrycznych, przepływów płynu, akustycznych, piezoelektrycznych i mechaniki pęknięć.
Specjalizowany program do symulacji procesów objętościowej obróbki plastycznej realizowanej na zimno i na gorąco. Umożliwia symulacje takich procesów jak: kucie, walcowanie, tłoczenie, gięcie, okrawanie, wyciskanie, hydroformowanie i zgniatanie obrotowe.
Specjalizowany program do symulacji procesów objętościowej obróbki plastycznej. Umożliwia prowadzenie analiz 2D i 3D dla procesów realizowanych na zimno i na gorąco takich jak: kucie, walcowanie i wyciskanie. Program posiada możliwość analizy zmian strukturalnych zachodzących w materiale podczas obróbki plastycznej.
Specjalizowany program do symulacji procesów objętościowej obróbki plastycznej powstały w wyniku połączenia programów MSC.SuperForge oraz MSC.SuperForm. Umożliwia symulacje takich procesów jak: walcowanie, tłoczenie, gięcie, okrawanie i wyciskanie.Oprogramowanie do pomiarów metrologicznych
Producentem oprogramowania Calypso jest firma C. Zeiss. Wspiera pomiary CNC i manualne. Umożliwia programowanie za równo online jak i offline. W programie dostępna jest biblioteka zawierająca wszystkie dostępne w ofercie producenta maszyny pomiarowe oraz głowice i trzpienie.
MCOSMOS ( z ang. Mitutoyo Controlled Open Systems for Modular Operation Support ) to modułowe oprogramowanie firmy Mitutoyo. Rozwijane jest od 1980 roku, kiedy pojawiło się pod nazwą GEOPAK. Program składa się z sześciu głównych modułów: PartManager, GEOPAK, CAT 1000P, CAT 1000S, SCANPAK.
Posiadamy ramie pomiarowe ROMER RA7520Si wraz z oprogramowaniem Polyworks 2014 z technologią Real Time Quality Meshing które umożliwia prowadzenie pomiarów w naszym laboratorium jak również w terenie u naszych partnerów. Ramie pomiarowe wyposażone jest w zintegrowany z ramieniem systemem skanowania laserowego RS2. Zintegrowany skaner RS2 charakteryzuje się możliwością zbierania do 50 000 punktów/s dla 1000 punktów na linii z częstotliwością liniową 50 Hz.